Zákazky s nízkymi hodnotami

Obec Brestovany ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoVO“) na tomto mieste svojich internetových stránok uverejňuje informácie o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZoVO.